CÁI CHIẾU TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vredeal.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền đức Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chiếu noun Royal proclamation Sedge mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat màn ttránh chiếu đất in the open air verb To radiate, lớn expose khổng lồ (rays) ngọn gàng đèn chiếu sáng khắp bên the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house To project xem chiếu phlặng to lớn attend a projection of films, to lớn attkết thúc a film show phim chiếu chình họa non sông nhiều đẹp mắt the film projected the sights of a beautiful and prosperous country, the film showed a beautiful và prosperous countrydanh từ bỏ Royal proclamation Sedge mat, sleeping mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat Đổi hoa lót xuống chiếu nằm (truyện Kiều ) She"d take all faded flowers to line her mat seat, rank chiếu bên trên seat of honour chiếu dưới seat for comtháng people màn trời chiếu đất in the open air bi đát ngủ lại chạm mặt chiếu manh thing that comes in the niông xã of timerượu cồn từ bỏ To radiate, lớn expose to (rays) ngọn đèn chiếu sáng khắp nhà the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house To project coi chiếu phim to lớn attend a projection of films, lớn attend a film show phyên chiếu chình họa đất nước giàu rất đẹp the film projected the sights of a beautiful & prosperous country, the film showed a beautiful & prosperous country To head, to train upon chiếu phía nam nhưng mà đi lớn walk, heading south chiếu ống nhòm lên chầu trời to train one"s field-glass upon the sky To checkmate đnóng tốt chiếu tướng tá to move forward a pawn & checkmate bị chiếu túng bấn to lớn be checkmated To rely upon, khổng lồ base oneself on chiếu theo điều khoản khổng lồ base oneself on the law chiếu sổ nhưng Điện thoại tư vấn thương hiệu to lớn vày a roll Gọi relying on a name danh mục

*