Lý luận chính trị tiếng anh là gì

  -  
Dinh dưỡng - món ngon Sản phụ khoa Nhi khoa Nam khoa Làm đẹp - giảm cân Phòng mạch online Ăn sạch sống khỏe


Bạn đang xem: Lý luận chính trị tiếng anh là gì

Tạp chí Lý luận Chính trị có địa chỉ trên mạng Internet: www.lyluanchinhtri.vn và www.lyluanchinhtri.org.vn.

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã khai trương Trang điện tử và bản tiếng Anh của Tạp chí Lý luận Chính trị - Cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến dự và bấm nút khai trương.

*
Ảnh chụp trang web của Tạp chí Lý luận chính trị

Tạp chí Lý luận Chính trị là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của Học viện, có tôn chỉ, mục đích là: giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn của Học viện, góp phần thông tin giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phê phán các quan điểm, tư tưởng sai trái.

Gần 40 năm qua, Tạp chí đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể của hệ thống chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác giảng dạy và nghiên cứu lý luận trong cả nước; đóng góp tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị phục vụ hoạch định và hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng vào việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Học viện và các đối tác nước ngoài.

Việc đưa Tạp chí Lý luận chính trị lên mạng Internet là nhằm phục vụ tốt hơn, thuận lợi hơn, kịp thời và phong phú hơn cho bạn đọc của tạp chí; mở ra mối quan hệ chặt chẽ, phong phú hơn giữa các nhà khoa học của Học viện với các nhà nghiên cứu, bạn đọc trong và ngoài nước. Tạp chí Lý luận chính trị bằng tiếng Anh được xuất bản với mong muốn đưa các kết quả nghiên cứu lý luận chính trị của Học viện tới bạn đọc sử dụng tiếng Anh, mở ra khả năng mới cho việc trao đổi thông tin thuận lợi hơn giữa các nhà khoa học vủa Học viện với giới nghiên cứu và bạn đọc nước ngoài, góp phần thực hiện chính sách hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước.

Xem thêm: Hướng Dẫn Build Bảng Bổ Trợ Jayce Mùa 7, Hướng Dẫn Cách Chơi Jayce Mùa 11


Xem thêm: Tải Và Chơi Ỷ Thiên 3D Trên Pc (Máy Tính) Và Mac Bằng Giả Lập


Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh đánh giá cao và biểu dương những cố gắng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong việc xuất bản những ấn phẩm mới của Tạp chí Lý luận Chính trị. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Tạp chí phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để luận chứng và làm rõ cơ sở khoa học - thực tiễn của đường lối, quan điểm của Đảng ta về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền lý luận tại các trường Đảng, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và quyết tâm đi theo sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thành công Cương lĩnh và Chiến lược phát triển đất nước mà Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra.

Tạp chí cần luôn bám sát thực tiễn xây dựng đất nước, thực tiễn thế giới để góp phần tổng kết và phát hiện những vấn đề lý luận mới, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trước mắt là tham gia tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn quan 30 năm đổi mới, chuẩn bị Văn kiện Đại hội XII của Đảng, góp phần trực tiếp vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện. Tạp chí Lý luận Chính trị kiên quyết đấu tranh kịp thời, sắc bén với những âm mưu và thủ đoạn “ diễn biến hòa bình”, với những thông tin và quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tạp chí mở rộng nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, tuyên truyền đường lối đổi mới, chính sách đối ngoại độc lập, hữu nghị, hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới của Đảng, Nhà nước ta trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cùng có lợi giữa các quốc gia./.