Tính nhẩm tiếng anh là gì

  -  
Từ lúc đó tôi đã biết rằng mình sẽ gặp phải những khác biệt và hiểu nhẩm về văn hóa, nhưng chúng xuất hiện lúc tôi ít ngờ tới nhất.

Bạn đang xem: Tính nhẩm tiếng anh là gì


I knew even then that I would encounter cultural differences and misunderstandings, but they popped up when I least expected it.
Chúng phản ứng khi bạn hiểu nghĩa của một câu, nhưng không phản ứng khi bạn làm công việc trí não phức tạp khác như tính nhẩm hay ghi nhớ thông tin hay thưởng thức cấu trúc phức tạp của một bản nhạc.
They respond when you understand the meaning of a sentence, but not when you do other complex mental things, like mental arithmetic or holding information in memory or appreciating the complex structure in a piece of music.
15 Người viết Thi-thiên cũng nhận thấy rằng một người thành công là người vui vẻ đọc luật pháp của Đức Chúa Trời và “suy-gẫm <“đọc nhẩm”, NW> luật-pháp ấy ngày và đêm”.
15 The psalmist also observed that the successful man takes delight in reading God’s law “in an undertone day and night.”
Đầu đặt trên thớt chém, Jane nhẩm đọc những lời cuối cùng của Chúa Giê-xu được chép trong Phúc âm Lu-ca khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự, "Lạy Cha, con xin giao linh hồn lại trong tay Cha!"
With her head on the block, Jane spoke the last words of Jesus as recounted by Luke: "Lord, into thy hands I commend my spirit!"
Khi được hỏi nếu không sử dụng tay thì cô bé có thể tính nhẩm được không thì Somani nói với Bellos là cô nghĩ mình không làm được .
When asked whether she could do the mental calculations without using her hands , Somani told Bellos that she did n"t think so .
Khi thấy những cụm từ, câu hoặc lời tường thuật khích lệ, hãy đọc chậm lại, thậm chí có thể đọc nhẩm.
On finding such phrases, verses, or accounts, read them slowly, perhaps forming the words with the tongue and lips.

Xem thêm: Tổng Hợp Phim Dc Comic S Ra Mắt Từ 2016, Dc Extended Universe


As we saw in the last video, this is not necessarily trivial to set up, but even if you understand the math here, it"s not easy to do this in your head.
When possible, during periods of personal study and meditation, we may read “in an undertone,” sounding out the words.
Tôi biết các vũ công ballet không thể múa, những người kế toán không thể nhẩm tính những sinh viên y dược nhưng không trở thành bác sĩ
I know ballet dancers who can"t dance, accountants who can"t add, medical students who never became doctors.
Và để đặt cái này vào trong bối cảnh, nếu bạn nhẩm chia một milimet nhỏ xíu thành một ngàn phần, mỗi phần là một micromet, hoặc nói gọn là micron.
And to put this in context, if you mentally divide one tiny millimeter into a thousand parts, each one of those parts is a micrometer, or micron for short.
Nơi Na-hum 1:7, anh đọc nhẩm phần nói rằng Đức Giê-hô-va “biết những kẻ ẩn-náu nơi Ngài” và che chở họ “trong ngày hoạn-nạn”.
At Nahum 1:7, he reads in an undertone that Jehovah “is cognizant of those seeking refuge in him” and protects them like “a stronghold in the day of distress.”
Now you might not be able to sing that out loud, but you can hum it to yourself, and you know what the words are.

Xem thêm: Cách Tải Game Đấu Trường Thú Cực Dễ Trên Điện Thoại Android, Tải Đấu Trường Thú 2,3,4 Full


Some consumers have trouble calculating the cost per unit in their heads , but it "s something that gets a lot easier with practice .
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M